2008, ഓഗസ്റ്റ് 23, ശനിയാഴ്‌ച

ഞാന്‍ ഒരു പുതു മുഖമാന~ഒന്നു സഹായിക്കണമേ മാന്ന്യ ശ്രീ ബൂലോകരെ .