2008, സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

പടപേടിച്ച്‌ പന്തളത്ത്‌ പോയവരോട്‌

മക്കളെ, അവിടെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുംവേണം പെരുമാറാൻ" കണ്ണുവേണ മിരുപുറമെപ്പോഴും കണ്ണുവേണമടയാത്തകണ്ണു".... പുറത്തിറങരുതേ ....പുറത്ത്‌ ഭ്രാന്തമായ പന്തം കൊളുത്തിപടയാണു. അമ്പലങളിൽ,പള്ളികളിൽ എന്തിനേറെ പരിശുദ്ധകിത്താബിൻ ന്മേൽപോലും മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റ യാങ്കിമിസ്സൈലുകൾ ക്ലെസ്റ്റെർ ബോംബുകൾ പെയ്തിറങുകയാണു.കേട്ടോ.നിൾക്ക്‌ സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാൻ കഴി യുന്നത്‌ ദിവസവും 5 നേരംസൈറ്റിലെത്തിബ്ലൊഗ്‌ തുറന്ന് തന്തയെയും കാരണവന്മാരെയും ചീത്ത വിളിച്ചു രസിക്കാം സമയം പോക്കാം ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ അന്നാട്ട്കാരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടപാനീയമായ കൊക്കക്കോളയും,പെപ്സിയുംതന്നെയാണു നല്ലത്‌ കഴിയുമെങ്കിൽശരീര ശുദ്ധിക്കും അലക്കനും കഴുകാനും ഇത്‌ തന്നെ ഉപയൊഗിക്കുക മുടി വരെയും വെളുത്ത്‌ കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലൊ...ഇടക്കിടെ നാട്ടിൽ വീട്‌ പണിയാൻ കരാറുകൊടുത്ത കോൺ ട്രാറ്റ്രെവിളിച്ചു മണ്ണിടിച്ച്‌ വയൽ നികത്തി തീർന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട്‌ ജെ സി.ബി ക്കു കൂടി ഏർപ്പാട്ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്‌.... പ്ന്നെ ഞങൾക്കിവിടെ ഒരു വിധം സുഗം തന്നെ. ..ഞങളെ ഒ‍ാർത്ത്‌ ഇങനെ വേവലാതി പ്പെട്ടാലോ..ഞങളെ ഒ‍ാർത്ത്‌ ഒരൽപം പോലും ആശങ്കവേണ്ട..പെരാന്തന്മാരുടെ ആലയത്തെ പട്ച്ചോന്റെ സ്വന്തം നാടാക്കി മാറ്റിയത്‌ ക്രിക്കറ്റ്‌ കളിച്ചും, എസ്സ്‌. എം. എസ്സ്‌ അയച്ചു കളിച്ചുമാണെന്നാണോ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്‌...പടനിലങളിൽ പൊരുതി വീണ നമ്മുടെ അഛൻ മാരെയും കാരണവന്മാരെയൂം ഇത്രവേഗം മറന്നു പോയാലൊ...നമ‍ൂക്കു എന്തും പറയാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ത ഉണ്ടാക്കിതന്ന ആപ്രിയപ്പെട്ടവർ കൊല മർത്തിലേക്ക്‌ നട്ന്നു പോവുംബോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത്നോക്കി മുഷ്ടി ഉയർത്തി നമ്മളോട്പറഞ്ഞത്‌ ഒ‍ാർക്കുന്നില്ലേ ദുഖവുമില്ല.മക്കളെ ഏത്‌ തൂക്കു മരത്തിലായാലും,നമ്മളിൽ ആരെത്തന്നെകൊന്നാലും നമ്മെ നാം ആക്കാനുള്ളപോരാട്ടം ഒരിക്കലും നിർത്തി വെക്കരുത്‌.ബഹു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നമ്മ ളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദി ക്കാത്തവരെ സ്വസ്തമായി ജീവി ക്കാൻ നാമൂം അനുവ്ദിക്കരുത്‌.ഇവർ പല പല പേരുകളിൽ പല പല വേഷങളിൽ നമ്മെ അടിച്ചമർത്തും അതിനെ മെയ്‌വഴക്കത്തോടേ നേരിടാനുള്ള ആയുധമാണു സമരം.ബന്ദയാലും, പണിമുടക്കമായാലും, ഹർത്താലായലും ,ഘെരാവൊ ആയാലൂം ശത്രുവിന്റെ ശക്തിനോക്കി പതറാതെ. പ്രയോഗിക്കണം നമ്മളുടെ സ്വന്ത മാളു കൾ നമ്മളോടൊപ്പംചിലപ്പൊൾ ചേർന്നേക്കില്ല അവർ ശത്രു പക്ഷത്തേക്കോ അഭയാർത്ഥിക്യാംബിലെ കഞ്ഞി പാർച്ചാക്യൂവിലേക്കോ ഒ‍ാടിപ്പൊയേക്കാം ചഞ്ചലപ്പെടരുത്‌.ലക്ഷ്യം നമ്മുടേ സ്വാതന്ത്ര്യമാണു".ഇത്‌ ഒ‍ാർമയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ എന്നു രാഷ്ടൃ‍ീയക്കാരായനിന്റെസ്വന്തക്കാർ.ഒരു പ്രധാന കാര്യമറന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റയക്കൻ മറക്കരുത്‌